Palestrantes: Marina Rougeon, Yeimi Alzate Lopez, Meriem M’Zoughi, Federico Costa, Hussein Khalil, Françoise Girardot