Palestrantes: Sheila Alvim, Milena Cordeiro, Francisco Pitanga